Photo by Sarah Dorweiler  on Unsplash
 

Sörmlands Städservice AB integritetspolicy 2018-05-25

För oss är skyddet av personlig integritet viktigt. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar personuppgifter.

 

Insamling av information

Vi samlar in information om dig när du tecknar avtal med oss och/eller beställer våra tjänster per telefon, mail eller på annat sätt. De personuppgifter vi behandlar om dig i egenskap av kund är namn och identifikationsnummer, kontaktperson, adress, telefonnummer och e-post, faktura- och betalningsuppgifter, kundnummer, information om vilka tjänster du varit intresserad av samt eventuella andra uppgifter som krävs för att kunna genomföra våra tjänster enligt avtal.

Användning av information

Det huvudsakliga syftet för behandling av personuppgifter är att:

 • Fullgöra de tjänster vi åtagit oss att utföra gentemot dig som kund, planera och administrera uppdraget
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Följa tillämplig lagstiftning till exempel bokföringslagar
 • Uppgifterna kan även komma att utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, statistik och affärsuppföljning

 

De lagliga grunderna för behandling av dina personuppgifter

Vi behöver hantera personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som att genomföra beställningar/köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som kund såsom vilka tjänster/produkter du köpt av oss. I övrigt grundas företagets hantering av personuppgifter på det berättigade intresset för att kunna fullgöra och följa upp uppdragen. I vissa fall har vi också en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Ett exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför är för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

Hur länge sparar vi informationen

Personuppgifter kommer inte att lagras under längre tid än vad som är nödvändigt. Personuppgifter i företagets egen redovisning lagras till utgången av det kalenderår som inträffat sju år efter utgången av bolagets räkenskapsår, vilket är enligt bokföringslagens regler.

 

Samarbete kring personuppgifter

Personuppgifter erhåller vi från kundföretaget. Vi kan också använda personuppgifter som kommer från allmänt tillgängliga källor som vi erhåller från Bolagsverket e.d.

Företaget säljer aldrig personuppgifter eller överlåter dem till tredje part för marknadsföringsändamål. Vi använder dock biträden för hantering av personuppgifter. Vi kan till exempel behöva lämna ut personuppgifter till IT-leverantörer, programvaruleverantörer, redovisningskonsulter och andra rådgivare som företaget anlitar och andra mottagare som följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Mottagare som hanterar personuppgifter för företagets räkning ingås ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att personuppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Normalt använder vi endast leverantörer i Sverige eller inom EU/EES-området. Om vi eller våra leverantörer använder underleverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t ex tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

 

 

Dina rättigheter

 

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen som vi naturligtvis kommer att följa. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges nedan.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas. Rätten till utdrag av personuppgifter omfattar dock inte minnesanteckningar i form av dokumentation eller uppgifter som omfattas av sekretess. 
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter eller missvisande uppgifter rättade 
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna. Radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om lagarna säger något annat.
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas 
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss och där den rättsliga grunden för vår hantering är samtycke eller avtal där den registrerade är part. 

 

Varje begäran om åtkomst, rättelse eller radering måste göras skriftligen till den kontaktadress som anges nedan.

 

Kontaktinformation

Har du frågor kring denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill ändra eller radera uppgifter kan du kontakta oss sormlands.stadservice@telia.com eller Sörmlands Städservice, Bondegatan 18, 645 32 Strängnäs